Bun venit in Comuna Merghindeal

Hotarari

2018

HOTARAREA NR 1 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARAREA NR 2 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

HOTARAREA NR 3 privind aprobarea salariilor de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal incepand cu 01.01.2018

HOTARAREA NR 4 privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local din anii anteriori pentru acoperirea unor goluri de casa

HOTARAREA NR 5 privind executia bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017

ANEXA 1

ANEXA 2-1

ANEXA-2-2

ANEXA 2-3

ANEXA  3

ANEXA 4

HOTARAREA NR 6 privind mandatarea primarului comunei Merghindeal ca reprezentant al comunei Merghindeal in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ECO Sibiu sa voteze impotriva majorarii de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deseuri S.C. TRACON S.R.L.

HOTARAREA NR 7-1 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitatea serviciului  administrativ si secretariat

HOTARAREA NR 7-2

Hotararea nr 8 privind aprobarea bugetului localpe anul 2018, estimarile pentru anii 2019-2021 si acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare prin utilizarea sumei de 1701,83 mii lei din excedentul anilor precedenti

Anexa 1-hot 8

Anexa 2-hot 8

Anexa 3-hot 8

Anexa 4-1-Hot 8

Anexa 4-2

Anexa 4-3

Anexa 4-4

Anexa 4-5

Anexa 4-6

Anexa 5-Hot 8

Anexa 6-1-Hot 8

Anexa 6-2

Hotararea nr 9 privind modificarea HCL 44/2017, privind aprobarea volumului, pretului si modului de licitatie a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a UAT Merghindeal, pe anul 2018

Hotararea nr 10 privind aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic General Comuna Merghindeal” cu regulamentul local de urbanism aferent

Hotararea nr 11 privind aprobarea vanzarii la fier vechi, prin dezmembrare, a unui buldoexcavator marca Hymac 370, casat, proprietate privata a comunei Merghindeal

Hotararea nr 12 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului Agricol la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merghindeal si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Hotararea nr 13 pentru aprobare Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Merghindeal pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase  recunoscute din Romania

Anexa hot 13-1

Anexa hot 13-2

Anexa hot 13-3

Anexa hot 13-4

Anexa hot 13-5

Hotararea nr 14 privind aprobarea cuantumului contributiilor datorate de Comuna Merghindeal pentru anul 2018 Filialei Judetene Sibiu din cadrul Asociatiei Comunelor din Romania

Hotararea nr 15 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Merghindeal, judetul Sibiu

Hotararea nr 15-2

Hotararea nr 16 privin aprobarea Situatiilor Financiare ale Ocolului Silvic Agnita la 31.12.2017

Hotararea nr 17 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Merghindeal pentru anul scolar 2018-2019

HOTARAREA 18 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARAREA NR 19 privind executia bugetelor sectiunii de functionare , a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2018

HOTARAREA 19-2

HOTARAREA 19-3

HOTARAREA NR 20 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. II , anul 2018

HOTARAREA NR 21 privind insusirea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova

HOTARAREA NR 22-1 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii si sanctionarea acestora

HOTARAREA NR 22-2

HOTARAREA NR 22-3

Hotararea nr 23 privind aprobarea atribuirii terenului avand destinatia de pasune ce face obiectul Protocolului nr. A 2179/03.05.2018 incheiat intre Ministerul Apararii prin administrator UM 01495 Cincu si Comuna Merghindeal

Anexa hot nr 23 – Contract de comodat

Anexa hot nr 23 – Protocol(1)

Protocol (2)

Hotararea nr 24 privind cuantumul burselor acordate pe semestrul II al anului scolar 2017-2018

Hotararea nr 25 privind modificarea componentei Serviciului Voluntar de Urgenta la nivelul comunei Merghindeal

Hotararea nr 26 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 27 privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor 1

2

3

4

5

Hotararea nr. 28 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. III ,anul 2018            1

2

3

4

Hotararea nr 29 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.III anul 2018

HCL nr 30 privind executia bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II al anului 2018-1

HCL nr 30-2

HCL nr 30-3

HCL nr 30-4

HCL 30-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Hotararea nr 1 privind  alegerea  presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 2 privind atribuirea denumirii unei strazi din Dealu Frumos

Hotararea nr. 3 privind modificarea Hotararii CL Merghindeal nr.22/2011

Hotararea nr. 4 privind  aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii com.Merghindeal , prin constructia retelei cu apa potabila”

Hotararea nr. 5 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru partizile care se valorifica ca si masa lemnoasa pe picior

Hotararea nr. 6 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului com.Merghindeal,pentru anul 2016

Hotararea nr 7 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016

Hotararea nr.8 privind aprobarea  taxelor  de  pasune  si  obor  pentru  anul 2016

Hotararea nr. 9 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si estimarile pentru anii 2017-2019

Hotararea nr 10 privind aprobarea  documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii : ” Reabilitare  si  modernizare strazi in localitatile Merghindeal si Dealu-Frumos din Comuna Merghindeal , judetul Sibiu ” si indicatori tehnico – economici

Hotararea nr 11 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local privind repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Merghindeal pentru anul 2016

Hotararea nr 12 cu privire la infiintarea  Grupului de lucru pentru problemele romilor si aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea minoritatii rome

Hotararea nr 13 privind aprobarea componentei Comandamentului Antiepizootic la nivelul comunei Merghindeal pentru anul 2016

Hotararea nr 14 privind acordarea unor scutiri la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului local al comunei Merghindeal

Hotararea nr 15 privind validarea  mandatului de consilier local al doamnei Lene Marcela

Hotararea nr 16 privind modificarea Hotararii nr.18(3)/2012 privind  constituirea consiliului local Merghindeal

Hotararea nr 17 privind modificarea Hotararii nr.21(6)/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de  activitate

Hotararea nr 18 privind executia bugetelor sectiunii de functionare , a sectiunii de  dezvolatre  pentru anul 2015

Hotararea nr 19 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.I , anul 2016

Hotararea nr 20 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentelor educationale acordate sub forma de tichete sociale pentru copiii de gradinita provenind din familii defavorizate

Hotararea nr 21 privind modificarea punctului 14 , capitolul XI al Hotararii Consiliului Local nr.34/20.11.2015

Hotararea nr 22 privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale la nivelul comunei Merghindeal , judetul Sibiu

Hotararea nr 23 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii : ” Modernizarea si eficientizarea de iluminat public in Comuna Merghindeal ,judetul Sibiu ” si indicatori tehnico-economici

Hotararea nr 24 privind  aprobarea caietului de sarcini si  a  listei  de  investitii  pentru  lucrarea  ” Modernizarea si eficientizare a sistemului  de  iluminat  public  in  Comuna  Merghindeal , judetul  Sibiu ” – rebilitare iluminat  public

Hotararea nr 25 privind  rectificarea  bugetului  local  de  venituri  si  cheltuieli pe  trim.I , anul  2016

Hotararea nr 26 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 27 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Merghindeal pentru anul scolar 2016-2017

Hoatarea nr 28 privind modificarea Hot. nr 6 din 29.01.2016 a Consiliului local al comunei Merghindeal , pentru aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal , pentru anul 2016

Hotararea nr 29 privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale la nivelul comunei Merghindeal , judetul Sibiu

Hotararea nr 30 privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

Hotararea nr 31 privind executia bugetelor sectiunii de functionare , a sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016

Hotararea nr 32 privind aprobarea vanzarii prin licitatie a bunurilor imobile inscrise in C.F. nr.100040 Merghindeal , nr. cadastral 556 , C.F. nr.100493 Merghindeal , nr.cadastral 539/1/2 si 539/2/2 si C.F. nr.100785 Merghindeal , nr.cadastral 4033 situate in intravilanul satului Merghindeal , com. Merghindeal , proprietate privata a comunei Merghindeal

Hotararea nr 33 privind numarul si cuantumul burselor acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe semestrul II al anului scolar 2015-2016

Hotararea nr 34 privind alegerea comisiei de validare

Hotararea nr 35 privind  validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

Hotararea nr 36 privind constituirea consiliului local al comunei Merghindeal

Hotararea nr 37 privind alegerea presedintelui  de  sedinta

Hotararea nr 38 privind  alegerea  viceprimarului  comunei  Merghindeal

Hotararea nr 39 privind  constituirea  comisiilor de specialitate  pe  domenii  de  activitate

Hotararea nr 40 privind aprobarea Devizului general-actualizat-final pentru obiectivul de investitii  ” Dezvoltarea  infrastructurii  comunei Merghindeal , prin constructia retelei cu  apa potabila ”

Anexe Hotararea nr. 40

Hotararea nr 41 privind executia  bugetelor sectiunii de functionare , a sectiunii de dezvoltare  pentru  trimestrul II , anul 2016

Hotararea nr 42 privind modificarea organigramei  de functii al aparatului de specialitatea al primarului comunei Merghindeal , pentru anul 2016

Hotararea nr 43 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Hotararea nr 44 privind stimularea  financiara  a membrilor  formatiei  de  pompieri  voluntari  ai  comunei  Merghindeal

Hotararea nr 45 privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Hotararea nr 46 privind  rectificarea  bugetului  local  de  venituri  si  cheltuieli  pe  anul  2016 , trimestrul IV

Hotararea nr 47  privind  participarea comunei Merghindeal la Pogramul  de  stimulare  a  innoirii  parcului  auto  national -programul  rabla  2016 , in vederea  achizitionarii  unui  autoturism  prin  acest  program , de  catre  Comuna  Merghindeal

Hotararea nr 48privind  insusirea  Acordului  de  cooperare  privind  organizarea  si  exercitarea  activitatii  de  audit  public  intern

Hotararea nr 49 privind  aprobarea  contributiei  Comunei Merghindeal  pentru  functionarea  compartimentului  de  audit  intern , infiintat  in  cadrul  Filialei Judetene  Sibiu a  Asociatiei  Comunelor  din  Romania

Hotararea nr 50  privind  concesionarea  spatiilor  situate  in  localitatea  Merghindeal , nr. 75 , com. Merghindeal , jud. Sibiu  ,inscris  in C.F. nr.478 , nr. top. 522 , 523 si in localitatea Dealu Frumos , nr.13 A , com.Merghindeal , jud. Sibiu , inscris in C.F. nr.498 , nr. top 169 in vederea  desfasurarii  activitatilor  de  medicina  de  familie , de stomatologie  si de farmacie

Hotararea nr 51  cu  privire  la  darea  in  folosinta  gratuita  a  unui  spatiu  de  locuit  situat  in  localitatea Merghindeal  , nr.75 , com.Merghindeal , jud.Sibiu , inscris in CF. nr.478 , nr. top. 522,523

Hotararea nr 52 privind executia bugetelor  sectiunii  de  functionare , a sectiunii  de  dezvoltare  pentru  trimestrul  III  al  anului  2016

Anexa 1-Hotararea  nr.52

Anexa 2-Hotararea nr. 52-I

Anexa 2-Hotararea nr 52-II

Anexa 2-Hotararea nr 52-III

Anexa 3-Hotararea nr 52

Anexa 4-Hotararea nr 52

Hotararea nr.53  privind  rectificarea  bugetului  local  de  venituri  si  cheltuieli pe anul 2016 , trimestrul IV

Anexa 1-Hotararea nr 53

Anexa 2-Hotararea nr.53

Anexa 3 – Hotararea nr 53

Hotararea nr 54 privind aprobarea Regulamentuluide Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Merghindeal

Hot nr. 55 privind aprobarea volumului de masa lemnosa si a modului de valorificare a acesteia , de stabilire a pretului de referinta al masei lemnoase si a tipului de licitatii pentru masa lemnoasa , aferente anului 2017

Hotararea nr 56  privin aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Hotararea nr 57 privind numarul si cuantumul bueselor acordate pe semestrul I al anului scolar 2016-2017

Hotararea nr 58 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal , pentru anul 2016

Hotararea nr 59 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 , trimestrul IV

Hotararea nr 60 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 61 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local privind repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Merghindeal pentru anul 2017

Hotararea nr 62 privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale la nivelul comunei Merghindeal , judetul Sibiu

2017

Hotararea nr 1/2017 privind aprobarea deficitului sectiunii  de  dezvoltarepe anul 2016  din excedentul  bugetului  local

Hotararea nr 2 /2017  privind executia bugetelor sectiunii de functionare , a sectiuniide  dezvoltare  pentru  trimestrul IV al anului 2016

Anexe hotararea nr.2

Hotararea nr 3/2017  privind aprobarea bugetului de  venituri  si cheltuieli realizat  in anul 2016 de catre Directia  Silvica Sibiu- Ocolul Silvic Agnita  privind  administrarea fondului  forestier , proprietatea  comunei  Merghindeal , aflat  in administrarea Directiei  Silvice Sibiu – Ocolul  Silvic  Agnita conform  contractului de  administrare nr.3/2015

Hotararea nr 4/2017  privind aprobarea transmiterii  in administrare catre Scoala Gimnaziala Merghindeal a imobilelor apartinand domeniului public al comunei Merghindeal in care isi desfasoara activitatea.

Hotararea nr 5/2017 privind aprobarea taxelor de pasune si obor pentru anul 2017 , a contractului cadru si a perioadei de inchiriere a pasunatului comunal

Hotararea nr 6/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 7/2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii  al aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal , pe anul 2017

Anexe hotararea nr.7 

Hotararea nr 8 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

Hotararea nr.9 privind  aprobarea  Amenajamentului  Pastoral  pentru  pasunile  comunei  Merghindeal , jud.Sibiu

Hotararea nr 10  privind  modificarea  HCL 5/30.01.2017 – perioada  de  inchiriere  a  pasunatului  comunal

Hotararea nr 11 privind  aprobarea  studiului  de fezabilitate  si  a devizului  general  actualizat  pentru  obiectivul  de  investitie „Reabilitare  si  Modernizare  strazi  in  comuna  Merghindeal , jud. Sibiu”

Anexa 1-Hotararea nr. 11

Anexa 2-Hotararea nr.11

Hotararea nr.12 privind  aprobarea studiului  de  fezabilitate  si  a devizului  general  actualizat  pentru  obiectivul  de  investitie  ” Sistem  de  canalizare  menajera  in  localitatile  Merghindeal  si  Dealu  Frumos din  comuna  Merghindeal , jud.Sibiu”

Anexa 1- Hotararea nr. 12

Anexa 2- Hotararea nr 12

Hotararea nr.13 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Merghindeal de a vota „pentru” acceptarea de noi membri in Asociatie si completarea in consecinta a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Tarnavei Mari” Medias

Hotararea nr.14 privind aprobarea incheierii unui Contract de colaborare intre Consiliul Judetean alba , ADI SALURIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu sa semneze contractul

Hotararea nr 15 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 20 mp situat in comuna Merghindeal , nr 60 (incinta primariei), jud Sibiu in favoarea Inspectoratului de Politie a Judetului Sibiu pentru desfasurarea activitatii Postului de Politie Merghindeal

Hotararea nr 16 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 , estimarile pentru anii 2018-2020 si acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare prin utilizarea sumei de 338 mii lei din excedentul anilor precedenti

Hotararea nr 17 privind aprobarea achizitionarii  serviciilor juridice de consultanta , de asistenta si de repartizare a Comunei Merghindeal prin incheierea unui contract cu un cabinet de avocatura pentru solutionarea problemelor aparute la lucrarea de bransamente alimentare apa cu firma executanta SC CRINUL ALB SRL

Hotararea nr 18 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

Hotararea nr 19 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 20 privind insusirea  si adoptarea Acordului de cooperare privind organizarea  si exercitarea activitatii de urbanism , cadastru si topografie

Hotararea nr 21 privind executia bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2017

Hotararea nr 22 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal , pentru anul 2017

Anexa- Hotararea nr.22

Hotararea nr 23 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unor bunuri mobile , proprietate privata a comunei Merghindeal – buldoexcavator marca Hymac 370 cm si 60 corpuri de iluminat stradal

Anexa 1-Hotararea nr. 23

Hotararea nr 24 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Merghindeal pentru anul scolar 2017-2018

Anexa- Hotararea nr.24

Hotararea nr 25 privind numarul si cuantumul burselor acordate pe semestrul II al anului scolar 2016-2017

Hotararea nr 26 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 , trimestrul III

Hotararea nr 27 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 28 privind punerea in aplicare a Legii nr.153/2017 si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialiatate al Primarului comunei Merghindeal

Hotararea nr 29 privind modificarea art. 44 alin 1 si 2 al Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Merghindeal di HCL 54/2016

Hotararea nr 30 privind executia bugetelor sectiunii de functionare , a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II al anului 2017

Anexa 1,hot nr 30

Anexa 2(1), hot nr 30

Anexa 2(2), hot nr 30

Anexa 2(3) , hot nr 30

Anexa 3 , hot nr 30

Anexa 4 , hot nr 30

Hotararea nr 31 privind aprobarea proiectului REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS DIN COMUNA MERGHINDEAL , JUDETUL SIBIU , indicatorii tehnico-economici si participarea comunei Merghindeal cu acest proiect la Programul national de dezvoltare locala  reglementat prin O.U.G. 28/2013 si Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013

Anexa 1-hot 31

Anexa 2-hot 31

Anexa 3-hot 31

Anexa 4-hot 31

Hotararea nr 32 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTARAREA NR 33 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARAREA NR 34 privind modificarea art.3 al HCL nr.43/2015 privind stabilirea normativului propriu de venituri si cheltuieli cu actiunile de protocol , consumul de carburanti si costurile pentru telefonie al Comunei Merghindeal

HOTARAREA NR 35  privind mandatarea domnului Terbea Aurel Ioan , in calitate de primar al comunei Merghindeal , ca reprezentant in adunarea Generala a Asociatiei Valea Hartibaciului

HOTARAREA NR 36 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTARAREA NR 37 privind indepartarea erorii materiale  din cuprinsuk art.3 al HCL 31/19.09.2017 privind aprobarea proiectului REABILITAREA SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE  MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS DIN COMUNA MERGHINDEAL , JUDETUL SIBIU , indicatorii  tehnico-economici si participarea comunei Merghindeal cu acesat proiect  la Programul national de dezvoltare locala reglementat prin O.U.G. 28/2013 si Ordinul M.D.R.A.P. nr 1851/2013

HOTARAREA NR 38 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

HOTARAREA NR 39 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal

HOTARAREA NR 40 privind aprobarea Listei de prioritati a comunei Merghindeal

HOTARAREA NR 41 privind repartizarea imobilului situat in comuna Merghindeal , sat Dealu  Frumos , nr 347 familiei numitului Vasiu Marin – Valentin

HOTARAREA NR 42 privind numarul si cuantumul burselor acordate pe semestrul I al anului scolar 2017-2018

HOTARAREA NR 43 privind aprobarea vanzarii prin licitatie a bunurilor imobile inscrise in C.F. Merghindeal , nr cadastral 153, C.F. nr.100815 situate in intarvilanul satului Merghindeal , proprietate privata a comunei Merghindeal

HOTARAREA NR 44 privind aprobarea volumului , pretului si modului de licitatie a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a UAT Merghindeal , pe anul 2018

HOTARAREA NR 45 privind executia bugetelor sectiunii de functionare , a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2017

ANEXA 1- HOT 45

ANEXA NR 2-HOT 45

anexa  2-2,hot 45

ANEXA 2-3-HOT 45

ANEXA 3-HOT 45

ANEXA 4-HOT 45

Hotararea nr 46 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Anexa 1 ,Hot 46

Anexa 2,hot 46

Anexa 3,hot 46

Anexa 4,hot 46

Anexa 5,hot 46

Anexa 6,hot 46

Hotararea nr 47 privind aprobarea taxelor de pasune si obor pentru anul 2018 , a contractului cadru si a perioadei de inchiriere a pasunatului comunal

Hotararea nr 48 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Hotararea nr 49 privind desemnarea reprezentantului Comunei Merghindeal in Adunarea Generala  a Actionarilor la SC Eco Valea Hartibaciului SA

Hotararea nr 50 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Hotararea nr 51 privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale la nivelul comunei Merghindeal , judetul Sibiu

Hotararea nr 52 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local privind repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Merghindeal pentru anul 2018

Hotararea nr 53 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal , pentru anul 2018

Hotararea nr 54 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.